bensigvald.com
 
 Til forsiden Ben-Sigvald DMB Dugneberg Underholdning Linker Sosialkanalen                  

DMB

Sporplan Materielloversikt Filmer DMB 2003 DMB 2004 DMB 2005 DMB 2006

DMB 2007

DMB 2008

 

Sporplan for DMB og DBB

Å planlegge korleis skinnegangen skal leggjast, er eitt av dei viktigaste arbeida som krevs når ein skal byggje modelljernbaneanlegg. Før fyrste skinne vert lagt bør ein ha tenkt gjennom mange aspekt i forhold til økonomi og plass ein har til disposisjon. Samt kva visjonar ein har for banen ein skal bygge - både i nær framtid, men og med hensyn på framtidige utvidingar. Ein godt planlagt sporplan kan forebyggje mykje ekstraarbeid seinare.

DMB har ikkje vore i nærleiken av å etterleve desse prinsippa. Anlegget starta som ein sirkelbane med to sporvekslarar ein gong på slutten av 1980-talet. Derfrå vaks det dynamisk heile vegen, utan ein overordna heilskapleg plan. Dette har medført mange spanande endringar, men og utrolig mykje ekstraarbeid, samt at mykje materiell har blitt utrangert av di det ikkje kunne nyttast i dei vidare utvidingane.

Sporplan fram til 2003

Sporplan fram til 2004

Sporplan fram til 2007

Sporplan frå 2007 og fram til neste oppgraderinga

 

Sporplan fram til 2003

Dessverre er ikkje sporplanane frå dei fyrste driftsåra bevart. Men siste sporplanen som var nytta før den store utbygginga i 2003 var omlag slik ein kan sjå nedanfor. Anlegget var då ca 120 cm x 300 cm, med ein utviding i eine enden på i underkant av 100 cm. Anlegget var nær med å kunne kallast eit spaghettianlegg, det vil seie mange spor på eit lite område, som går på kryss og tvers. Stasjonsspora var veldig korte, og tok ikkje meir enn eit lokomotiv og to vogner. Anlegget var analogt og hadde isolerte avsnitt, som vart strølmforsynte av eigne trafoer, ialt fire stykk.

 

Sporplan fram til 2004

I 2002/2003 kom den første seriøse utbyggingsfasen på DMB. Anlegget ble nå strekt nesten 4 meter nedover i ene retningen, og den gamle delen fikk en totalrenovering. Grunntanken nå var å ha en sirkelbane med kryssingsmuligheter. I tillegg skulle det være to vendesløyfer som man kunne snu tog i. Legg merke til at det ikke var mulig å kjøre direkte mellom vendesløyfene, man var nødt til å kjøre en runde gjennom sirkelen først! Begge vendesløyfene var skjult i tunneler. Anlegget ble også digitalisert.
DBB som står for Dugneberg -Birsemüesli-banen blel oppført i denne perioden som en egen sidebane. Den ble aldri noen driftsmessig suksess, men var veldig populær blant de yngste. Ett eget motorvognsett trafikkerte denne strekningen, som endte opp i fjellbygda Birsemüseli. DBB-linjen er tegnet inn med grønt på sporplanen.

 Sporplan fram til 2007

Vinteren 2004/2005 kom ein ny og revidert sporplan for DMB, som innebar utbygging av bana, innanfor dei eksisterande lengdemåla, dette var mogeleg ved å leggje inn eit tredje nivå på anlegget, kalla nivå 0 (med blå farge på skissen), av de det er under dei to andre nivå. Målet for anlegget var å kunne simulere punkt-til-punkt-trafikk, samtidig som det også skulle være mogeleg å køyre kontinuerlig i sirkel, eller ein kombinasjon av begge deler. Dette vart løyst ved å leggje begge vendesløyfane overfor kvarandre, og binde dei saman med eit spor mellom dei. Ellers bestod anlegget av 3 stasjonar på hovudbanen, samt ein endestasjon på sidebana. Kapasiteten på anlegget var ca 5 tog i samstundes aktivitet. Anlegget var eit kompromiss mellom plass, kurveradiuser, ønskje om lange køyrestrekninger og kapasitet.

 

Sporplan frå 2007 og fram til neste oppgraderinga

Våren 2007 starta ei ny runde med oppgradering av anlegget. Bakgrunnen var at eg ville gå over til eit reint modulanlegg, fordi anlegget på sikt skal flyttast. Når anlegget er modulbasert er det også lettare å utvide det seinare, utan å måtte kassere dei gamle delane. Det er rom for å utvide anlegget på fleire plassar. Førebels er det berre langsida som har blitt oppgradert. Her har skinnegangen fått ein kraftig forbedring i form av betre fundament og meir nøyaktige skinneskjøter. Samstundes med oppgraderinga vert anlegget klargjort for pcstyring.

Desverre er DBB-linjen nedlagt. Håpet er å få modernisert og gjenopna banen seinare. Nedanfor er ein skisse av banen slik den ser ut etter oppgraderingen av langsida. Legg merke til at det har kome eit buttspor i den eine vendesløyfa, dette er berekna for bruk av lokaltogsett. Anlegget er no i mellomstadiet eit reint punkt til punkt anlegg. Kortsida til venstre skal oppgraderast seinare, og her vert det store endringar. Men desse planane er hemmelege, og det vert difor ikkje lagt ut nokon skisse av den endelege sporplanen no.
 

 
Her er sporplanen slik den ser ut i Win-digipet, som er dataprogrammet som vert nytta til å styre jernbanen. Denne sporplanen syner betre korleis banen er meint å simulere ein jernbanestrekning.